تبلیغات
. - اهداف عراق از تهاجم به خاک ایران

.
 

بسم الله الرحمن الرحیم

دولت عراق بر اساس این باورکه توان نظامی به نفع این کشور تغیر نموده وتمامی عوامل از چمله اوضاع

ایران شرائط منطقه ومناسبات بین المللی به تحقق اهداف حاکمان بغداد کمک خواهدکرد.در تاریخ31شهریور

پس از انکه قرارداد 1975الجزایردر تاریخ 17شپتامبر از سوی صدام لغووتسلط کامل عراق بر ابراه اروند

اعلام گردید.تهاجم سراسری خودرا از هوا دریا وزمین به خاک جمهوری اسلامی ایران اغاز کرد....

استعداد زمینی عراق در اغاز تهاجم بالغ بر 48یگان میشدکه عبارت بود از 5لشکرپیاده 5لشکر زرهی و

2لشکر مکانیزه وهمچنین 15تیپ مستقل شامل 10تیپ پیاده1تیپ زرهی یک تیپ مکانیزه وسه تیپ نیروهای

مخصوص به اضافه تیپ10 گارد جمهوری ونیز نیروهای گارد مرزی که شامل 20 تیپ مرزی میشد.

ماشین نظامی عراق با بهره مندی کامل از تجهیزاتی نظیر800قطعه توپ5400دستگاه تانک ونفربر 400

قبضه توپ ضدهوائی 366فروند هواپیما و400فروند هلی کوپتر از امادگی عملیاتی مناسبی بر خورداربود

اهداف عراق در این تهاجم باتوجه به همسوئی منافع این کشور باامریکا در مورد مهار کردن وکنترل انقلاب اسلامی

وهمچنین تمایلات توسعه طلبانه رژیم بعثی برای بهره برداری از خلاء ناشی از سقوط رژیم شاه در سه سطح مطرح

بوده است 1-لغو قرارداد 1975

2-تجزیه ایران(جدا کردن استان خوزستان)

3-براندازی نظام جمهوری اسلامی

دراین میان لغو قرارداد الجزایروتسلط کامل عراق برآبراه اروند نازلترین بخش از اهداف ای کشوربود.که در صورت

عدم تحقق ان براندازی حکومت وتجزیه کشور را مد نظر داشتند...

گرچه لغو قرارداد بدون حمله سراسری نیز امکان پذیر بود.قطعاهدف عراق چنانچه ذکر شدفراتر از موارد ذکر شده بود

لیکن حاکمان عراق چنین می پنداشتند که پس از تهاجم دست کم قادر خواهند بود که قرارداد 1975 الجزایر رالغو کرده

وبدین ترتیب معضل راهیابی عراق به شمال خلیج فارس را حل نمایند

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 اسفند 1387 توسط حمید رضا اسدی