تبلیغات
. - عملیات خیبر

.
 

ارتش عراق که پس از عقب نشینی سراسری خود در بسیاری از محورها تدابیر پدافندی به کار بسته بود

از نوار مرزی دشت ازادگان به دلیل وجود منطقه وسیع هور اطمینان خاطر داشت وتحاجم نیروهای ایران

را از این منطقه غیر محتمل می دانست برای همین دشمن هیچ گونه موانعی برای پدافند در غرب ای منطقه

ایجاد نکرده بود.عراق هرگز نمی پنداشت که این ابگرفتگی وسیع برای نیروهای پیاده ایران قابل عبور باشد.

ارتش عراق که پس از عقب نشینی سراسری خود در بسیاری از محورها تدابیر پدافندی به کار بسته بود

از نوار مرزی دشت ازادگان به دلیل وجود منطقه وسیع هور اطمینان خاطر داشت وتحاجم نیروهای ایران

را از این منطقه غیر محتمل می دانست برای همین دشمن هیچ گونه موانعی برای پدافند در غرب ای منطقه

ایجاد نکرده بود.عراق هرگز نمی پنداشت که این ابگرفتگی وسیع برای نیروهای پیاده ایران قابل عبور باشد.

ونیز گمان نمی کرد قوای مشلح ایران تلاش اصلی خود را در این منطقه قرار دهند به هر صورت این منطقه

در اواخرسال1361مورد توجه فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفت وپس از شناسائی ان ومشاهده نقاط ضعف

دشمن عملیات خیبر طراحی شد.

عملیات خیبردر ساعت21:30روز3/12/1362بارمز مبارک یا رسول الله اغاز شددر مرحله اول نیروهای

قرارگاه نجف با تهاجم گسترده درمناطقی همچون تنگه وشهر القرنه جاده بصره-العماره ونیز جزایر شمالی

وجنوبی مجنون استقرار یافتند.در این میان قرار گاه کربلا که در محور زید وارد عمل شده بود نا موفق بود

وبه همین دلیل یگانهای ان به مواضع قبلی خود باز گشتند

2-نبرد در طلائیه

در مرحله دوم عملیات دو تلاش اصلی در جزایر مجنون وطلائیه به منظور الحاق وسپس پیشروی به سمت نشوه

در نظر گرفته شده بودکه پیشروی انجام نشد.زیرااطلاعاتی از عملیات در محور طلائیه راعناصر خود فروخته

به دشمن رسانده بودند.پس از ان دشمن به تدریج خود را باز یافته وپس از کشف اهداف عملیات ومحور های اصلی

تک تلاش خود را ابتدا روی پاکسازی حوالی جاده بصره -العماره گذاشت.وسپس روی طلائیه متمرکز شد.

انچه ضرورت مقاومت در طلائیه راموجب می شد اهمیت ان برای کل عملیات بود.زیرا در صورت موفقیت

وازاد سازی این منطقه والحاق جزایر مجنون نیروهای عمل کننده از عقبه مطمئن وخشک بر خوردار می شدند

وامکان گسترش عملیات ایجاد می گردید.بدین منظورپس ازانکه محور زید با عدم موفقیت مواجه شد.لشکر 14

امام حسین(ع)از زیر امر قرارگاه کربلا ازاد شد وبه همراه لشکر 27 محمد رسول الله(ص)وتیپ18 الغدیر

عملیات در طلائیه راعهده گرفت.در شب10/12/1362نبردی سخت در گرفت که تاصبح به طول انجامیدوبا

شروع روشنائی هوا پاتک های سنگین وپی در پی دشمن اغاز شد.به هر صورت باانکه محور طلائیه تا6

کیلومتر در اختیار نیروهای خودی قرار گرفت ویک تیپ از دشمن متلاشی شد .لیکن وسعت کم منطقه مانور

از یک سو واتش انبوه وبسیار سنگین دشمن از سوی دیگر.امکان پیشروی والحاق با محور جزایر مجنون

را غیر ممکن ساخته بود.به همین علت از ادامه عملیات در طلائیه صرفنظر شد به این ترتیب اهداف عملیات

خیبربه حفظ جزایر مجنون محدود گردید.در جریان حملات دشمن به طلائیه علاوه بر تحمل شهیدان ومجروهان

متعدد فرمانده لشکر امام حسین(حاج حسین خرازی)به شدت مجروح ودست راستش قطع گردید.......

 

 

خسارات دشمن در عملیات خیبر

----انهدامی ----غنیمـــــــتی

21تیپ به میزان20تا100درصد ---10تانک

150تانک ونفر بر ---60کامیون

200خودرو

6هواپیما

9هلیکوپتر

تلفات دشمن در عملیات خیبر

15000کشته ومجروح

1140اسیر

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 13 اسفند 1387 توسط حمید رضا اسدی