تبلیغات
. - شهید مجید اسدی

.
 

به نام خدا

زندگی عبارت از این است که انسان در مسیری که خداوند برایش تعین کرده

گام برداردوزندگی پیوسته در حال رفتن است وان زندگی اسلام است واسلام

دین خداست.که کامل است کامل به اینکه ادمی رابه سوی روشنائی می

خواندوهرانکس که به این زندگی یا روشنائی که خدا برایش فرموده مطیع

گردد سر انجامش بهشتی پراز نعمت نعمتهائی بس بزرگ وارزشمند.هان ای

انسانها به خود ائید که رفتنی هستیم پس چرا دیر به راه ائیم.باشتاب عجله

کنکه درماندن سقوط است .پس بیندیش که سقوط چیست:وبیندیش که زندگی

چیست.

که با اندیشیدن وتعمل درک هردو مطلب خواهی فهمید.با اندیشیدنی درست از

 راه عقل که خداوند به تو عطا فرموده.ان وقت است که مسئله عمل برای

ماواجب است.عمل وسیله ای است برای رفتن وسیله ی زندگی کردن درست

عمل درست است.وان راه درست راه ایزد است که انسان را نجات می

بخشد.وعمل نیک مساوی است باپاک شدن وجود یک انسان ازپلیدیها وسستی

ها ودست یافتن

برهمه خوبیهاونیکیها وشایستگیها.......

                                                                                            

 

                               زندگی از نگاه شهید مجید اسدی

 





طبقه بندی: بدر، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 اسفند 1388 توسط حمید رضا اسدی