تبلیغات
. - آشنای غریب

.
 

                                                                      

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحوم سید محمد فخر مهدوی فرزند مرحوم حاج حسین سید حسن فرزند حاج سید محمد مهدوی خانوکی بوده وشجره طیبه ایشان با حدود33پدر به امام زین العابدین(ع)فرزند بزرگوار امام حسین (ع)ختم میگردد.به همین دلیل سادات حسینی نامیده می شوند،اقای فخر مهدوی از ان بزرگوارانی بود که تقریبا شناخته نشد،حتی فرزندانش که نزدیکترین کسانش بودند مقام ومرتبه عرفانی اورابه درستی  نشناختند.دائم الذکری ایشان وخلوتهای که با معبود خویش داشتند به عنوان یک اصل مهم زندگی وی بود یکی از خصوصیات بارز اخلاقی ایشان طرز برخوردبا افراد بودخواه فقیر باشد خواه غنی حتی کسانی که با وی اشنائی نداشتندوقتی که بر او وارد می شدند به سرعت با او انس می گرفتند گویا چندین سال است که با ایشان رفت وامد واشنائی دارند.

 

 

زندگی مرحوم فخر مهدوی سراسر عشق وعرفان وعملکردشان ورفتار ایشان بدون اینکه مطرح شود خود دلیلی بر این مدعاست.

گاهی اوقات که در عالم دیگری بودند به قول خودمانی سیم قلبشان به بالا وصل می شداحساس می کردند انچه که در درون قلبشان می گذرد بر صفحه ای بنگارندوبرای انکه مزاحم دیگران نباشند در تاریکی شب قلم را بر می داشتند وصفحه دل را بر کاغذی نقش می دادند وچه شبهایی که این اتفاق که چندین کاغذی را می نوشتند وبا نوشته خود کاغذ های سفید را به نورانیت قلب روشن خود روشن تر میکردند

یکی از شاه کارهای ایشان ابیاتی در حدود 1000بیت که به عربی سروده اند ودر مدح حضرت علی (ع)است از زبان دشمنان ان حضرت،ونهایتا ابیات ایشان همگی به گواه شعرا وادبا بی نظیر وبی نقص بودهطبقه بندی: بیت المقدس، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 آذر 1389 توسط حمید رضا اسدی