تبلیغات
. - شهید محمد جواد زادخوش

.
 
                                                             


                                                            بسم الله الرحمن الرحیم

 

خداوندا توراسپاس میگویم که مارادرزمره مجاهدان ورزمندگان اسلام قرار دادی وتوفیق

عطا نمودی تااسلحه برادرانمان رابرای دفاع ازاسلام ومعلولین ومحرومین ومستضعفین

بپردازیم،وتوراسپاس می گوئیم که رهبری چون خمینی کبیر(فرمانده کل قوا)نصیب این

ملت ومسلمانان نمودی تاپرچم اباعبدالله رابدست گرفته وبه همراه یاران باوفایت دشمنان

اسلام رابه خاک ذلت بنشاندودراینجا پیامی یا وصیتی دارم به شماملت مسلمان وامت حزب الله
 


می کنم به اطاعت وفرمانبرداری ازحضرت امام خمینی وبدانید که این رهبربزرگ الهی

ازسوی خداست وچنانچه غفلت نمائید وبه دستورات وی عمل ننمائید یقیناروزهای سخت وناگواری

در پیش خواهید داشت وخداکسانی را برشما مسلط خواهد نمودکه بدترین ظلمها وستمهارا

بر شما وارد خواهد نمود.                                          

2.شمارادعوت می کنم به توکل ویقین واعتماد داشتن به خداوند وازقدرت های بزرگ کاری

ساخته نیست همانگونه که خود نمونه های زیادی را مشاهده نموده اید.           

3.وحدت بین خودتان را که از عوامل بزرگ پیروزی است حفظ کنید واز تحریکات عوامل بیگانه

وایجادتفرقه وبدبین کردن مردم نسبت به مسئولین بپرهیزید وبا این موارد هوشیارانه برخورد کنید.

جبهه های حق علیه باطل را هرگز فراموش نکنید وبدانید که اسلام مرز نمی شناسد وهر جا

نبردی بین حق وباطل باشدفی سبیل الله باید به حمایت جبهه حق بشتابندولو اینکه در دورترین

نقاط میهن باشد.                                                    

شهادت برای ما یک انتخاب اگاهانه است وبه انها که بر علیه مارزمندگان تبلیغات می کنند

وفکر می کنند مابه زورواجبار به جبهه امده ایم بگوئید که ماعاشق شهادتیم وهیچ گونه اجباری نبوده

واگر شما می خواهید که سعادت مند باشیدباید اسلحه بر زمین افتاده شهیدان رابرگرفته وراه انها

را ادمه دهید.                                                 

ودر اخر ای پدر ومادرم از شما می خواهم که زحمات خود رابرمن ببخشیدومرا حلال نمائید

وناراحت نباشیداز تمامی خانواده شهدا می خواهم که صبر داشته باشندونگران نباشند که فرزندانشان

 رادر راه دفاع از اسلام از دست داده اندبلکه ای برایشان افتخاری باشدوبدانند که با این کار

توانسته اندامام زمان(عج)ومادرش زهرا(س)راازخودشان راضی کنندودر صحرای محشردر نزد پیامبر وائمه

خشنود وسرافرازند....                                               

از برادرانم می خواهم که راه ورسمشان حسین گونه باشدومن هم به وجود چنین برادرانی

 افتخار می کنم واگربرادرم جابر امد سلام مرا به او ودیگراسیران برسانید..........

واز خواهرانم می خواهم مرامورد عفو قرار دهندوخواهش من این است که زینب وار

عمل کنندودر تربیت فرزندانشان کوشا باشند ازقومان وخویشان وهمشهریان بخشش می طلبم

واگر دلخوری ازما نسبت به شما ایجادشده امید عفو دارم وبرایم دعا کنید برای همه شهیدان دعا

کنید تا همجوارباشهیدان کربلا باشندوبه دعا گوئی به جان امام ورزمندگان ومعلولین ومحرومین و

اسیران باشید.من هم پیروزی وموفقیت وسلامتی شما عزیزان را از خداوند متعال خواستارم

خدانگهدار

محمد جواد زادخوش

طبقه بندی: بدر، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 بهمن 1390 توسط حمید رضا اسدی