تبلیغات
. - شهید حمید عربنژاد

.
 همسر عزیزم سلام
هرچه فکر کردم دیدم دراین موقعیت حساس و سرنوشت ساز نمی توانم ساکت و آرام باشم و فقط در کرمان بمانم ،                                                خبر شهادت برادرانم را بشنوم بلکه خداوند هم از من نخواهد گذشت . چون بعد از پیروزی در این زمینه ها کار کردم                                                  وتجاربی کسب کردم وحالاوقتش رسیده که این تجربه ها به کار گرفته شود . و باتوکل به خداوند برای همیشه ظلم                                                    و فساد بر کنده  شود. این حمله آخرین حمله است و سرنوشت ساز است واگرخدا خواسته اش این باشدکه زنده بمانم                                             که یکدیگر راخواهیم دید واگر خواسته اش این باشدو لطفش شامل حالم باشد به شهادت می رسم تو ناراحت نباش و راه                                         مرا ادامه ده و اسلحه ام  را به کسی بسپار که  خدا را مد نظر قرار داده ودر این راه قدم گذارد.

طبقه بندی: شهدای جانباز، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 فروردین 1391 توسط حمید رضا اسدی